Chương trình hội nghị khoa học lần 10 (11-11-2016) : tiểu ban Địa chất (oral)

V. Tiểu ban ĐỊA CHẤT

GEOLOGY

Phân ban 1: ĐỊA CHẤT, DẦU KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN

MINERAL RESOURCES AND GEOLOGY OF PETROLIUM

Địa điểm: CO5

Chủ trì:     TS. Nguyễn Kim Hoàng

                   TS. Phạm Trung Hiếu

Số TT

Thời gian

Tên báo cáo

Báo cáo viên/

Đồng tác giả

Email/Đơn vị

V-O-1.1

10:00-10:15

TỐI ƯU HÓA MINH GIẢI KẾT QUẢ THỬ VỈA THÀNH HỆ CLASTIC GIẾNG X MỎ BAODEN BỒN TRŨNG CỬU LONG

OPTIMIZATION THE WELL TESTING INTERPRETATION FOR CLASTIC FORMATION IN WELL X, BAODEN FIELD, CUU LONG BASIN

Trần Văn Xuân, Nguyễn Văn Tuân, Thái Bá Ngọc, Nguyễn Xuân Khá

tvxuan@hcmut.edu.vn

KT Địa chất & dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.2

10:15-10:30

TIẾN HÓA VỎ LỤC ĐỊA GIAI ĐOẠN PALEOPROTEROZOI KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM: CHỨNG LIỆU TIN CẬY TỪ TUỔI ĐỒNG VỊ U-PB ZIRCON VÀ THÀNH PHẦN ĐỒNG VỊ HF

EVIDENCE FROM ZIRCON AGES AND HF ISOTOPIC COMPOSITION FOR PALEOPROTEROZOIC CRUSTAL EVOLUTION IN NORTHWESTERN VIETNAM

Phạm Trung Hiếu, Hoàng Thị Hồng Anh, Yongjia Yu

pthieu@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.3

10:30-10:45

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ TẠI CHỖ VỈA T3 VÀ T4 MỎ HỒNG NGƯ BỂ NAM CÔN SƠN

GEOLOGICAL MODELING AND DETERMINING OIL INITIALLY IN PLACE T3 AND T4 SAND, HONG NGU FIELD, NAM CON SON BASIN

Nguyễn Như Ý, Tạ Quốc Dũng, Nguyễn Anh Đức

tqdung@hcmut.edu.vn

Khoa Kỹ Thuật Địa Chất và Dầu Khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.4

10:45-11:00

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRONG LỰA CHỌN QUỸ ĐẠO GIẾNG KHOAN ĐỊNH HƯỚNG

GEOLOGICAL MODELING AND APPLICATION IN CHOOSING WELL TRAJECTORY

Tạ Quốc Dũng, Vũ Đức Thịnh

tqdung@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật Địa Chất và Dầu Khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.5

11:00-11:15

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG GẠCH CERAMIC CỦA FELDSPAR VÙNG TÂY NGUYÊN.

THE GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND QUALITY OF FELDSPAR OF TAY NGUYEN AREA AND APPLICATIONS OF THE CERAMIC PRODUCTION.

Trương Chí Cường, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Than Long

tccuong@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.6

11:15-11:30

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ BIẾN DẠNG CÁC BỂ TRẦM TÍCH THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

THE MECHANISM OF FORMATION, DEVELOPMENT AND DEFORMATION   OF SEDIMENTARY BASINS IN VIET NAM CONTINENTAL SHELF

PGS.TSKH. Hoàng Đình Tiến, TS. Bùi Thị Luận

tienhoangvt42@gmail.com

Hội Dầu Khí Việt Nam

V-O-1.7

11:30-11:45

XÁC ĐỊNH ĐỘ LỚN ỨNG SUẤT NGANG LỚN NHẤT DÙNG CÁC QUAN SÁT HƯ HỎNG GIẾNG KHOAN

ESTIMATION OF MAXIMUM HORIZONTAL STRESS MAGNITUDE USING WELLBORE FAILURE OBSERVATIONS

Đỗ Quang Khánh, Nguyễn Xuân Trường, Trần Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Việt Tuấn

dqkhanh@hcmut.edu.vn

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.8

11:45-12:00

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ NGUỒN GỐC ĐÁ DOLOMIT TRONG ĐÁ MÓNG CARBONAT BỒN TRŨNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM

PETROGRAPHY CHARACTERISTICS AND ORIGIN OF DOLOSTONE IN CARBONATE BASEMENT, RED RIVER BASIN, VIETNAM

Ngô Trần Thiện Quý, Đoàn Thị Thuý

nttquy@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.9

13:00-13:15

ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG HÓA VÀ TRIỂN VỌNG MOLYBDEN KHU VỰC  TÂY ĐÈO BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

MOLYBDENUM MINERALIZATION CHARACTERISTICS AND PROSPECTING IN WESTERN BAO LOC PASS, LAM ĐONG

Nông Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Kim Hoàng, Phạm Văn Hường

nquynhanh.90@gmail.com

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.10

13:15-13:30

THIẾT KẾ TỐI ƯU DUNG DỊCH NỨT VỈA THUỶ LỰC ĐỂ KHAI THÁC KHÍ TRONG SÉT (SHALE GAS)

OPTIMAL FRACTURING FLUID TO PRODUCE NATURAL GAS IN SHALE GAS RESERVOIR

Nguyễn Xuân Huy, Bùi Nguyễn Bảo Trâm, Phạm Đình Phi, Phan Việt Thắng, Cao Nguyễn Linh Tú, Đỗ Quang Khánh

nxhuy@hcmut.edu.vn

Khoa kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.11

13:30-13:45

BẪY ĐỊA TẦNG TRONG OLIGOCEN KHU VỰC ĐÔNG NAM BỂ CỬU LONG

OLIGOCEN STRATIGRAPHIC TRAP IN SOUTHEASTERN, CUU LONG BASIN

Nguyễn Đình Chức, Cao Quốc Hiệp, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hưng, Trần Như Huy, Trần Văn Xuân

xuanhydgeo@gmail.com

KT Địa Chất & Dầu Khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.12

13:45-14:00

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BỂ TRẦM TÍCH PHÚ KHÁNH TRONG BỐI CẢNH KIẾN TẠO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

MECHANISM OF PHU KHANH SEDIMENTARY BASIN FORMATION IN SOUTHEAST ASIA SEA

Nguyễn Xuân Trường, Tạ Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Quang Khánh

nxhuy@hcmut.edu.vn

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.13

14:00-14:15

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH GIẾNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH ỨNG SUẤT XUNG QUANH LỖ KHOAN

WELLBORE STABILITY ANALYSIS BASED ON THE STRESS MODEL AROUND BOREHOLES

Đỗ Quang Khánh, Lê Nguyễn Hải Nam, Hoàng Trọng Quang, Nguyễn Xuân Huy

dqkhanh@hcmut.edu.vn

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.14

14:15-14:30

ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG HÓA VÀNG KHU VỰC ĐA MI, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN VÀ TRIỂN VỌNG

CHARACTERISTICS AND PROSPECT OF GOLD ORE IN ĐA MI, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN

Lê Quang Luật, Nguyễn Kim Hoàng, Nông Thị Quỳnh Anh, Phạm Văn Hường

lqluat@hcmunre.edu.vn

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

V-O-1.15

14:30-14:45

ĐẶC ĐIỂM THẠCH ĐỊA HÓA GRANIT KIỀM KHU VỰC MƯỜNG HUM, ĐỚI PHAN SI PAN, TÂY BẮC VIỆT NAM

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE MUONG HUM ALKALINE GRANITE IN THE PHAN SI PAN ZONE, NORTHWESTERN VIETNAM

Phạm Minh, Nguyễn Kim Hoàng, Phạm Trung Hiếu

phamminh171090@yahoo.com.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.16

14:45-15:00

ẢNH HƯỞNG CỦA CARBON DIOXIDE TRONG CÔNG TÁC THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở LÔ 15-2 BỂ CỬU LONG.

CARBON DIOXIDE – EFFECTS IN EXPLORATION - EXPLOITATION IN BLOCK 15-2 CỬU LONG BASIN.

Phạm Tuấn Long

ptlong@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.17

15:15-15:30

XU HƯỚNG GRADIDENT ĐỊA NHIỆT XÁC ĐỊNH TỪ NHIỆT ĐỘ ĐÁY GIẾNG Ở CẤU TẠO TGT, BỒN TRŨNG CỬU LONG

TREND OF GEOTHERMAL GRADIENT FROM BOTTOM HOLE TEMPERATURE STUDIES IN TGT FIELD, CUU LONG BASIN

Trần Bảo Duy Linh, Bùi Thị Luận

tranbaoduylinh@gmail.com

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.18

15:30-15:45

XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CROSSPLOT CỦA THUỘC TÍNH AVO VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN TIỀM NĂNG DẦU KHÍ

AVO CROSS PLOT DEVELOPMENT, ANALYSIS AND IT’S APPLICATION ON DETECTING HYDROCARBON POTETIAL

Nguyễn Xuân Khá, Trương Quốc Thanh, Nguyễn Đình Đức, Bùi Huỳnh Tuấn, Lương Chí Minh, Nguyễn Thị Ý Nhi

xuankhageophys@gmail.com

Kỹ thuật địa chất và dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-1.19

15:45-16:00

ĐẶC ĐIỂM NGỌC HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG SAPPHIRE KHU VỰC KRÔNG H’ NĂNG - ĐĂK LĂK

GEMOLOGY CHARACTERISTICS AND QUALITY OF SAPPHIRE IN KRÔNG H’ NĂNG - ĐĂK LĂK

Đoàn Thị Anh Vũ

dtavu@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.20

16:00-16h15

ĐÁNH GIÁ MỐI TƯƠNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA ĐÁ MẸ VỚI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU THÔ Ở CẤU TẠO LD, LÔ 15-1/05, BỒN TRŨNG CỬU LONG

EVALUATING CORRELATIONS BETWEEN GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOURCE ROCKS AND  CHEMICAL COMPOSITIONS OF CRUDE OILS FROM LD FIELD, BLOCK 15-1/05, CUU LONG BASIN

Đỗ Ngọc Thanh, Bùi Thị Luận

thanhdn.hcmus@gmail.com

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.21

16:15-16:30

ĐẶC ĐIỂM THẠCH ĐỊA HÓA GRANITOID KHỐI CHU LAI

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF CHU LAI BODY GRANITOIDS

Vũ Thị Hảo, Phạm Trung Hiếu

hao.vt91@gmail.com

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-1.22

16:30-16:45

TUỔI ĐỒNG VỊ U-PB ZIRCON TRONG ĐÁ PEGMATIT PHỨC HỆ MƯỜNG LÁT

U-PB ZIRCON AGE OF PEGMATOID OF THE MUONG LAT COMPLEX

Trần Văn Thành, Phạm Trung Hiếu

pthieu@hcmus.edu.vn

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền bắc

V-O-1.23

16:45-17:00

VẤN ĐỀ LOESS Ở VIỆT NAM

LOESS IN VIET NAM

Lê Cảnh Tuân

lecanhtuandiachat@gmail.com

Trường ĐH TNMT Hà Nội

 

Phân ban 2: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

HYDROGEOLOGY – ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY

Địa điểm:      I 31

Chủ trì:         PGS. Huỳnh Ngọc Sang

Số TT

Thời gian

Tên báo cáo

Báo cáo viên/

Đồng tác giả

Email/Đơn vị

V-O-2.1

10:00-10:15

KHẢ NĂNG ĐỆM PH CỦA ĐẤT XÁM ĐIỂM HÌNH TRÊN PHÙ SA CỔ THÂM CANH KHOAI MÌ TẠI TÂN BIÊN, TÂY NINH

THE PH BUFFERING CAPACITY OF HAPLIC ACRISOLS UNDER INTENSIVE CASSAVA PRODUCTION IN TAN BIEN DISTRICT, TAY NINH PROVINCE

Nguyễn Thọ

ntho@hcmig.vast.vn

Viện Địa lý tài nguyên Tp.HCM

V-O-2.2

10:20-10:35

CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HỒI VÀ LƯU TRỮ KHÍ CO2 (CARBON DIOXIDE CAPTURE & STORAGE-CCS) VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG Ở VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM

THE METHODS OF CARBON DIOXIDE CAPTURE & STORAGE (CCS) AND POTENTIAL APPLICATIONS IN THE SOUTHERN SEA OF VIETNAM

Ngô Minh Thiện, Huỳnh Bửu Quí, Phạm Tuấn Long

nmthien@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-2.3

10:40-11:00

MÔ PHỎNG KHUẾCH TÁN CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG RỖNG KÉP KHÔNG BÃO HÒA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA TỶ LỆ

MODELLING OF POLLUTANT DIFFUSION IN UNSATURATED DOUBLE-POROSITY MEDIUM BY A MULTISCALE METHOD

Trần Ngọc Tiến Dũng, Lý Minh Hoàng, Trần Văn Tiếng, Phạm Minh Quang, Nguyễn Thống

tntdung@hcmut.edu.vn

PTN. CARE, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-2.4

11:00 – 11:15

HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ILMENITE KHU VỰC HÒN RƠM - BÀU TRẮNG, BÌNH THUẬN

STATUS AND ENVIRONMENTAL ISSUES OF MINING ACTIVITIES OF ILMENITE AT HON ROM - BAU TRANG AREA, BINH THUAN PROVINCE.

Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Kim Chi

ngtdung@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-2.5

11:15-11:30

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY LOGISTIC XÁC ĐỊNH TỔ HỢP TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TAI BIẾN TRƯỢT ĐẤT HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA

APPLYING LOGISTIC REGRESSION METHOD TO DETERMINE COMBINATORIAL OPTIMIZATION OF LANDSLIDE-RELATED FACTORS AND CONSTRUCT LANDSLIDE HAZARD MAP IN KHANH VINH DISTRICT, KHANH HOA PROVINCE

Nguyễn Thanh Danh, Đậu Văn Ngọ, Tạ Quốc Dũng

nguyenthanhdanh@muce.edu.vn

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-2.6

13:30- 13:45

ẢNH HƯỞNG CỦA BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC ĐẾN KHẢ NĂNG XẢY RA TAI BIẾN SẠT LỞ KHU VỰC BỜ SUỐI ĐẮK NĂNG, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG

EFFECT OF THE FLUCTUATING WATER RANGE TO THE POSSIBILITY OF LANDSLIDE HAZARD IN DAK NANG STREAM BANK, KRONG NO DISTRICT, DAK NONG PROVINCE

Nguyễn Duy Minh, Hà Quốc Đông, Bùi Trọng Vinh, Trần Lê Thế Diễn

nguyenduyminh0664111@gmail.com

Kỹ thuật Địa Chất và Dầu Khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM

V-O-2.7

13:45-14:00

SỤT LÚN LIÊN QUAN VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT TẠI KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SUBSIDENCE BY NEOTECTONIC ACTIVITIES IN CANGIO, HOCHIMINH CITY

Lê Cảnh Tuân

lecanhtuandiachat@gmail.com

Trường ĐH TNMT Hà Nội

V-O-2.8

14:00-14:15

XU THẾ BIẾN ĐỔI ĐƯỜNG BỜ BIỂN TỈNH TRÀ VINH

COASTLINE CHANGED TENDENCY IN TRA VINH PROVINCE

Lê Hữu Tuấn, Trương Minh Hoàng

lhtuan@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-O-2.9

14:15-14:30

NGUYÊN NHÂN NGẬP LỤT TẠI CÁC TỈNH VEN BIỂN VIỆT NAM

THE CAUSE OF FLOODS IN COASTAL AREA IN VIET NAM

Lê Cảnh Tuân

lecanhtuandiachat@gmail.com

Trường ĐH TNMT Hà Nội