Danh mục sách tham khảo - Tủ số VI

TÊN DANH MỤC SÁCH

 

STT

TÊN SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

NĂM XUẤT BẢN

GHI CHÚ

1

Đất ngập nước

Lê Văn Khoa – Nguyễn Cử

NXB Gíao Dục

2005(1)

 

2

Địa kiến tạo đại cương

Tạ Trọng Thắng và nhóm tác giả

NXB ĐHQG Hà Nội

2005(2)

 

3

Thạch học các đá biến chất

Phan Trường Thị

NXB ĐHQG Hà Nội

2005(1)

 

4

Cẩm nang ĐC tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn

Đặng Xuân Phong

 Đặng Xuân Phú

NXB Xay Dựng

2006(2)

 

5

Atlas cổ sinh vật VN

Vũ Khúc và nhóm tác giả

NXB Khoa Học & Kỹ Thuật

1991(1)

 

6

Các phương pháp điều tra Địa chất  thủy văn

Đoàn Văn Cánh và nhóm tác giả

NXB Giao Thong Vận Tải

2002(1)

 

7

Cơ học đá

Nghiêm Hữu Hạnh

NXB Xay Dựng

2004(1)

 

8

Tài nguyên và môi trường biển

Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên và Môi Trường Biển

NXB Khoa Học & Kỹ Thuật

2005(1)

 

9

Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi

Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Dương

NXB Xay Dựng

2004(1)

 

10

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

Phạm Ngọc Hải – Phạm Việt Hòa

NXB Xay Dựng

2005(1)

 

11

Địa mạo đại cương

Đào Đình Bắc

NXB ĐHQG Hà Nội

2004(1)

 

12

ĐC thủy văn ứng dụng (tập 1 và 2)

C.W.Fetter - NXB Gíao Dục

2000(2)

 

13

PP tìm kiếm mỏ sa khoáng

Đặng Xuân Phong và nhóm tác gia

NXB Xay Dựng

2006(1)

 

14

Viễn thám trong ngh.cứu tài nguyên và m.trường

Nguyễn Ngọc Thạch & nhom t/gia

NXB Khoa Học & Kỹ Thuật

1997(1)

 

15

Kỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên - NXB Xay Dựng

2004(4)

 

16

Cơ học đất

Nguyễn Uyên - NXB Xay Dựng

2005(1)

 

17

Địa chất thủy văn ứng dụng

Nguyễn Uyên – NXB Xay Dựng

2006(1)

 

18

Xử lý các hiện tượng Địa chất trong xây dựng

Nguyễn Uyên - NXB Xay Dựng

2006(2)

 

19

Địa chất thủy văn công trình

Nguyễn Uyên, - NXB Xay Dựng

2003(1)

 

20

Thủy văn nước dưới đất

Vũ Minh Cát – Bùi Công Quang

NXB Xay Dựng

2002(1)

 

21

Tạp chí viễn thám và Địa tin học

TTVT – Bộ TN và MT

3

 

22

Thạch học các đá magma

Phan Trường Thị

NXB ĐHQG Hà Nội

2005(1)

 

23

Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất

Tạ Trọng Thắng và nhóm tác giả

2003(1)

 

24

Principles of Geographical Information Systems

Peter A.Burrough – Rachael A.

NXB Oxfort

1998(1)

 

25

Active Tectonics Earthquakes, Uplift, Landscape

Edward A.Keller – Nicholas Pinter

NXB Prentice Hall

2002(1)

 

26

Loess – Nguồn gốc gió ở VN và Đong Nam A

Hoàng Ngọc Kỷ – Vũ Đình Lưu

NXB Khoa Học & Kỹ Thuật

2007(1)

 

27

Phương pháp nghiên cứu địa mạo

Nguyễn Vi Dân

NXB ĐHQG Hà Nội

2003(1)

 

28

Bản đồ học

Lâm Quang Dốc

NXB ĐH Sư Phạm

2004(1)

 

29

Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ

Lê Văn Thanh, Nguyễn Minh Phương - NXB Xay Dựng

2004(1)

 

30

Bản đồ chuyên đề

Lâm Quang Dốc,

NXB ĐH Sư Phạm

2003(1)

 

31

Giáo trình Địa chất dầu khí

Nguyễn Việt Kỳ

NXB ĐHQG TP.HCM

2002(1)

 

32

Biến đất sét thành đá tiềm năng và triển vọng

Trần Kim Thạch

NXB Trẻ

2005(1)

 

33

Natural Hazards & Disasters

Donald Hyndman,David Hyndman

NXB Thomson Brooks/Cole

2006(1)

 

34

Environmental sixth edition Geology

Carla W.Montgomery

NXB MC Graw Hill

2003(1)

 

35

Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên – Lần VI

NXB trường ĐH KH Tự Nhiên

2002(1)

 

36

Thạch luận và sinh khoáng đại cương

Huỳnh Trung và nhóm tác giả

NXB ĐHQG TP.HCM

2006(1)

 

37

Thạch học, thạch địa hóa đá magma và biến chất

Huỳnh Trung và nhóm tác giả

NXB ĐHQG TP.HCM

2007(5)

 

38

Tuyển tập Hội nghị Khoa Học lần 5 – trường ĐH KHTN

NXB ĐH KHTN

2006(1)

 

39

Tuyển tập Hội thảo Khoa học của khoa Địa Chất năm 2004

NXB ĐH KHTN

2004(2)

 

40

Environmental – Geoocological Investigation For Sustainable Utilization and Management of Land

German – Vietnamese Seminar

 

2004(1)

 

41

Advanced Writing with English in Use

Hugh Cory

2

 

42

Tra cứu các phân vị địa chất VN

Vũ Khúc và nhóm tác giả

NXB Cục Địa Chất & KS VN

2000(1)

 

43

Petrology Igneous, sedimentary & metamorphic

Ehlers/Blatt

NXB Freeman & Company

1982(1)

 

44

Địa mạo bờ biển VN

Lê Xuân Hồng – Le Thi Kim Thoa

NXB KHTN & Cơng Nghệ

2007(2)

 

45

Lũ lụt miền trung nguyen.nhân & các giải pháp

Nguyễn Lập Dân & nhom tac giả

NXB KHTN & Cơng Nghệ

2007(1)

 

46

Hóa thạch Trùng lỗ (foraminifera)

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử

NXB Viện KH & CN VN

2006(2)

 

47

Địa chấn học & động đất tại VN

Phạm Văn Thục

NXB KHTN & Cơng Nghệ

2007(2)

 

48

Máy định vị GPS trong đo đạc bản đồ

Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ

NXB ĐHQG TP.HCM

2006(1)

 

49

Bản đồ học

Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân

NXB ĐHQG Hà Nội

2005(1)

 

50

Tài nguyên đất

Trần Kong Tấu

NXB ĐHQG Hà Nội

1

 

51

Vũ trụ

Trịnh Huy Triều

Nhà Xuất Bản Trẻ

2005(1)

 

52

Viễn thám cơ sở

Hà Quang Hải – Trần Tuấn Tú

NXB ĐHQG TP.HCM

2006(1)

 

53

Địa hoá học đại cương

Nguyễn Thị Ngọc Lan

NXB ĐHQG TP.HCM

2007(1)

 

54

Môi trường

Hồ Cc (dịch) - Nhà Xuất Bản Trẻ

2004(1)

 

55

Mảng kiến tạo

Nguyễn Văn Nhơn, NXB Trẻ

2005(1)

 

56

Sông núi và biển hồ

Hồ Cc (dịch) - Nhà Xuất Bản Trẻ

2005(1)

 

57

Applied Subsurface Geological Mapping

Daniel J.Tearpock

 Richard E.Bischke

1

Sách photo

58

Seismic Reservoir Analysis

John Castagna

1

Sách photo

59

Applications of Petroleum and Source Rock Geochemistry in Exploration & Production

Joe Curiale and Paul Taylor

1

Sách photo

60

Process Geomorphology

Dale F.Ritter – R.Craig Kochel

1

Sách photo

61

Danh bạ thông tin Cơ quan hành chính và Doanh Nghiệp –Ha Noi

Trung Tam Thơng Tin DN

Nhà xuất bản Lao Động

2007(1)

 

62

Danh bạ thông tin Cơ quan hành chính vàDoanh Nghiệp -TP.HCM

Trung Tam Thơng Tin DN

Nhà xuất bản Lao Động

2007(1)

 

63

Đia Chat và Tai Nguyen dầu khí VN

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam

Nhà xuất bản KH và KT

2007(1)

 

64

Encyclopedia of Geology (Volume 1)

Edited by Richard C.Selley, et.al..

NXB Elsevier Academic Press

2005(1)

 

65

Encyclopedia of Geology (Volume 2)

Edited by Richard C.Selley, et.al..

NXB Elsevier Academic Press

2005(1)

 

66

Encyclopedia of Geology (Volume 3)

Edited by Richard C.Selley, et.al..

NXB Elsevier Academic Press

2005(1)

 

67

Encyclopedia of Geology (Volume 4)

Edited by Richard C.Selley, et.al..

NXB Elsevier Academic Press

2005(1)

 

68

Encyclopedia of Geology (Volume 5)

Edited by Richard C.Selley, et.al..

NXB Elsevier Academic Press

2005(1)

 

69

Từ điển Đia Chat Anh - Việt

Viện Nghiên Cứu ĐC & KS

NXB Từ điển Bách Khoa

1

Sách photo

70

Igneous and Metamorphic petrology

Myron G.Best

NXB Blackwell Publishing

1

Sách photo

71

The Tectonic Evolution of Asia

An Yin and Mark Harrison

NXB Cambridge

1

Sách photo

72

Understanding Earth

Frank press, Raymond Siever

NXB Freeman & Company

1

Sách photo

73

Petroleum Reservoir Engineering For Geosicientists

James T.Smith

1

Sách photo

74

Proceeding of the Conference on Natural Science

 

1

Sách photo

75

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước – Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

German – Vietnamese Seminar

NXB Đại học Mainz. Khoa Địa Lý

1

Sách photo

76

Dictionary Of Geology & Mineralogy

Mc Graw – Hill

1

Sách photo

77

Elements of 3D Seismology (kèm 1 CD)

Christopher L.Liner

 

Sách photo

78

Geology

Zumberge

NXB C.Brown Company Publishers

1957(1)

 

79

Giáo trình thăm dò địa chấn

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

80

Làm suy yếu nhiễu, phản xạ nhiều lần

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

81

Hiệu chỉnh động học nghiêng và dịch chuyển trước công

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

82

Dịch chuyển

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

83

Phân tích vận tốc và hiệu chỉnh tĩnh

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

84

Lọc ngược

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

85

Cơ sở của việc xử lý

Đỗ Văn Lưu

1

Sách photo

86

Đại cương kiến tạo VN

Nguyễn Anh Tuấn

4

Sách photo

87

Elements of Optical Mineralogy

N.H.Winchell – A.N Winchell

1

Sách photo

88

Laboratory Manual in Physical Geology

Dennis Tasa – M.Busch

1990(1)

 

89

Geology & Genesis of the Kelian Gold Deposit …

Andrew G.S.Davies

NXB University of Tasmania

2002(1)

 

90

Intrusive history and volatile evolution of Endeavuor …

Vanessa Lickfold, Bsc (Hons), MSc

NXB University of Tasmania

2002(1)

 

91

Gondwana Dispersion and Asian Accretion

Ren Jishun, J.Charvet & S.Hada

1999(1)

 

92

Log Interpretation Charts

Atlas Wireline Services

1

Sách photo

93

Giáo trình Biên tập bản đồ

Lê Thị Ngọc Liên

NXB ĐHQG TP.HCM

2002(1)

 

94

Lịch sử tiến hóa trái đất

Tống Duy Thanh

NXB ĐHQG Hà Nội

2008(1)

 

95

Volcanic Textures

J.McPhie – M.Doyle, R.Allen

NXB University of Tasmania

2005(1)