Danh sách vào chuyên ngành lớp B - Địa Chất Biển học kỳ II năm 2016-2017