Thông báo: về việc mở chuyên ngành Địa chất Dầu khí lớp B và đăng ký các học phần có mã DCH402 đến DCH410

Thông báo:

  • Trong học kỳ II năm 2016-2017, khoa Địa chất không mở lớp chuyên ngành Địa chất Dầu khí (Lớp B).
  • Các sinh viên đã đăng ký các học phần liên quan chuyên ngành Địa chất Dầu khí trong học kỳ II năm 2016-2017, yêu cầu các sinh viên hủy đăng ký các học phần này, có mã học phần từ DCH402 đến DCH410.