Khung chương trình đào tạo cao học khoa Địa chất - Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)