Thông báo ngày 15/5/2017 (v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường....)

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường học kỳ 2/2016 — 2017 dành cho sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy

                     Thu thập ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy trong nhà trường là một công tác quan trọng nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Để góp phần vào công tác này nhà trường đề nghị các sinh viên (bậc đại học và cao đẳng) tham gia đánh giá tại website http://portal.hcmus.edu.vn/  theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên hệ thống Potal.
  • Vào nhóm chức năng "Khảo sát/đánh giá" và lựa chọn các phiếu đánh giá:

        o  Phiếu đánh giá môn học học kỳ 2/2016-2017: tất cả các sinh viên.

        o  Phiếu đánh giá khóa học: dành cho sinh viên năm cuối.

Các sinh viên khi tham gia đánh giá tùy theo số lượng phiếu đánh giá sẽ được đề xuất cộng tối đa 10 điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2016-2017 (quy định tại mục 2-   Ý thức và kết quả chấp hành nội quỵ, quy chế trong Nhà trường theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên).

Thời gian thực hiện: từ ngày 24/5/2017 đến hết ngày 23/6/2017.

Để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường, đề nghị tất cả sinh viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến.