Thông báo ngày 17/5/2017 về việc Quy trình và tiến độ thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm 2016-2017