Thông báo V/v làm Khóa luận - Đồ án chuyên ngành Địa chất Biển khóa 2013

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa Luận – Đồ Án K13
                        Chuyên ngành Địa Chất Biển
STT MSSV Họ và tên Điểm tích lũy Ghi chú
1 1316286 Nguyễn Hồ Trọng Tiến 7,03 Khóa luận
2 1316139 Vũ Thị Thảo Ly 6,92 Khóa luận
3 1316026 Đinh Thành Công 6,89 Khóa luận
4 1316048 Đoàn Tiến Đạt 6,82 Khóa luận
5 1316065 Trương Hà Giang 6,66 Khóa luận
6 1316342 Nguyễn Ngọc Thanh Vũ 6,61 Khóa luận
7 1316120 Hồ Trọng Liêm 6,59 Đồ án
8 1316288 Nguyễn Văn Tiệp 6,57 Đồ án
9 1316169 Trần Vương Nhật 6,51 Đồ án
10 1216048 Nguyễn Đại Điền 6,34 Đồ án
11 1316074 Lê Minh Hiếu 6,32 Đồ án
  1416522 Trần Anh Tuấn    
Ghi chú        
 1. Đỗ Minh Duy 1116041 HK2 16/17 – bỏ thi các môn chuyên ngành.
( Không được làm khóa luận đồ án) / DTB TL 6.15 (DTB học tập 4.15)
         
 2. Hoàng Hồng Đức  1216055  (6.14 – rớt 701,704, 706 
=> không đủ điều kiện thực hiện đồ án, khóa luận