Thông báo v/v ngày áp dụng thời khoá biểu năm học 2017-2018

Tất cả các môn chuyên ngành ở học kỳ 1 năm 2017-2018 sẽ bắt đầu học từ thứ 2 ngày 11/9/2017. Riêng các môn chung vẫn học theo thời khóa biểu của nhà trường.