Thông báo về lịch học môn ĐCCT đại cương và môn Thạch học đá trầm tích cho sinh viên khóa 2015

Thông báo thời khóa biểu môn ĐCCT đại cương sẽ được dời lại học sau vài tuần, thay vào đó là giờ học môn Thạch học đá trầm tích. Môn thạch học đá trầm tích học vào thứ ba bắt đầu từ 8h30 đến 12h.