Thông báo v/v mở học phần DCH109-Cổ sinh vật học và DCH118-Đo vẽ bản đồ địa chât

Môn Cổ sinh vật học DCH109 học bắt đầu từ tuần 25 thời gian học từ 18h-19h40 tại C22 thứ Tư
Môn Đo vẽ bản đồ địa chất DCH118 bắt đầu học từ tuần thứ 25, lúc 13h30 , thứ bảy tại C22