Thông báo v/v mở lớp học " văn hóa Nhật Bản cho sinh viên và giảng viên du học Nhật