Thông báo v/v thay đổi phòng học

Môn ĐCCT đại cương thứ 3 ngày 27/10/2017 sẽ học tại phòng E 401.