Thông báo v/v tổ chức Lớp Thư pháp Nhật Bản

hoc thu phap_39.jpg