Lịch thi học kỳ 1 năm 2017

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
TẠI CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ
             
Mã MH Tên môn học Lớp Ngày thi Giờ thi Số SV Ghi chú
DCH113 Thạch học đá trầm tích 1 27/12/2017 15g40 130  
DCH118 Đo vẽ bản đồ địa chất L1 28/12/2017 15g40 74  
DCH117 Địa tầng và địa sử 1 29/12/2017 15g40 129  
DCH701 Địa chất biển 1 29/12/2017 15g40 19  
DCH206 Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang 1 02/01/2018 15g40 30  
DCH512 Phương pháp xác định các thông số môi trường 1 02/01/2018 15g40 29  
DCH705 Các phương pháp địa vật lý biển 1 02/01/2018 15g40 20  
DCH194 Tin học chuyên ngành 1 03/01/2018 15g40 7  
DCH403 Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn 1 03/01/2018 15g40 34  
DCH308 Tính toán địa chất thủy văn 1 04/01/2018 15g40 32  
DCH603 Giám định kim cương  1 04/01/2018 15g40 14  
DCH112 Thạch học magma và biến chất 1 05/01/2018 15g40 118  
DCH309 Động lực nước dưới đất 1 05/01/2018 15g40 39  
DCH402 Địa hóa dầu khí 1 05/01/2018 15g40 34  
DCH604 Ruby - sapphire - emerald và giám định 1 05/01/2018 15g40 19  
DCH606 Sa khoáng đá quý và bán quý 1 06/01/2018 15g40 18  
DCH702 Môi trường trầm tích biển 1 06/01/2018 15g40 25  
DCH208 Phương pháp nghiên cứu khoáng vật quặng 1 08/01/2018 15g40 29  
DCH310 Thủy địa hóa 1 08/01/2018 15g40 41  
DCH410 Địa chất dầu khí khu vực 1 08/01/2018 15g40 38  
DCH405 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 1 09/01/2018 15g40 33  
DCH209 Khoáng sản phi kim 1 10/01/2018 15g40 28  
DCH407 Địa chất khai thác dầu khí 1 10/01/2018 15g40 32  
DCH607 Đá quý tổng hợp và đá xử lý 1 10/01/2018 15g40 12  
DCH404 Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan 1 11/01/2018 13g30 31  
DCH114 Môi trường trầm tích đại cương 1 11/01/2018 15g40 131  
DCH704 Hải dương học 1 11/01/2018 15g40 18  
DCH115 Kiến tạo cơ sở 1 12/01/2018 15g40 148  
DCH109 Cổ sinh vật học L1 13/01/2018 15g40 60  
DCH406 Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí 1 13/01/2018 15g40 31  
DCH605 Ngọc trai, ngọc ốc và sản phẩm hữu cơ khác 1 13/01/2018 15g40 11  
             
Lưu ý:            
 - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV và CMND.      
 - Sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1/2017-2018 sẽ không được dự thi.        
- Ngày 22/12/2017, sinh viên xem lịch thi - phòng thi chi tiết trên web trường và web của Phòng KT&ĐBCL  
(ktdbcl.hcmus.edu.vn).