Thông báo đối với môn Kiến tạo cơ sở

Môn Kiến tạo cơ sở sẽ thi kết thúc môn học vào thứ 5 ngày 22/11/2018 tại     

phòng F300, bắt đầu từ 8g (thi vấn đáp)