Thông báo v/v Lịch thi lý thuyết môn Thạch học đá trầm tích và môi trường trầm tích biển

- Lịch thi lý thuyết môn Thạch học đá trầm tích như sau:
 
GIỜ THI: 9:00 - 10:00, SÁNG THỨ BA, NGÀY 20.11.2018
ĐỊA ĐIỂM THỊ: PHÒNG C32
 
-  Lịch thi lý thuyết môn môi trường trầm tích biển như sau:
 
THỜI GIAN: 13:00 - 14:00, THỨ NĂM, NGÀY 29.11.2018
ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG C22
Liêu Kim Phượng