Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành học kỳ II năm 2018-2019 ( cập nhật 11h 03/01/2019)

Hạn đăng ký chuyên ngành, và nhận đơn đăng ký là ngày 05.01.2019

VPK