Thông báo thay đổi cán bộ hướng dẫn sinh viên đi thực địa ngoài trời II (k16)- cập nhật 9h30 ngày 09.01.2019

 
Danh sách chia nhóm thực địa và vùng khảo sát (file kèm)