Thông báo v/v thay đổi ngày họp thực địa ngoài trời II

Khoa thông báo thay đổi lịch họp thực địa ngoài trời II như sau
Thời gian họp: 8g30 - 11g30, ngày 11.01.2019 (thứ sáu)
Địa điểm: E. 301
Trân trọng cám ơn,
VPK