Thông báo v/v hoàn tất hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 và cập nhật thông tin chuyên ngành