Thông báo v/v đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm 2018 - 2019 cho sinh viên đại học chính quy