Thông báo về chương trình hợp tác Áo - Việt giai đoạn 2020 -2021

Thời gian nộp đề xuất đến 07/6/2019. Trong trường hợp chưa có đề xuất chi tiết, có thể nộp đề xuất ngắn gọn trong vòng 3-5 trang. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại website  https://oead.at/en/projects/international-cooperations/scientific-technological-cooperation-st-cooperation/