Thông báo đăng ký học kỳ hè năm 2018-2019

 Sinh viên khoá K-18: Đăng ký học kì hè, học phần thực tậo thực địa 1, GEO 10013, như thông báo của P.ĐT (file kèm). 
Môn Địa hoá học đại cương GEO 10011 HK5 chuyển sang HK6
- Môn Đo vẽ bản đồ địa chất GEO 10022 HK6 chuyển sang HK5