Thông báo mở lớp đăng ký học phần GEO 10013 thực tập thực địa 1

Môn học GEO 10013, thực tập thực địa 1 trên portal đã mở cho SV đăng ký từ ngày 30/5-31/5.