Khoa Địa Chất

Trưởng khoa Địa Chất

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ

Phạm Trung Hiếu

 

Phó Trưởng khoa Địa Chất

 

 

 

 

 

Tiến Sĩ

Liêu Kim Phượng

 

Các cán bộ văn phòng khoa Địa Chất

Giáo vụ khoa 1

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Tú Anh

Giáo vụ khoa 2

Thạc sĩ

Nguyễn Thùy Dung

Thủ Thư

Tôn Nữ Tố Mai