Khoa Địa Chất

Trưởng khoa Địa Chất

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ

Phạm Trung Hiếu

 

Phó Trưởng khoa Địa chất

Phó Trưởng khoa Địa Chất

Phụ trách Đào Tạo

TS. Liêu Kim Phượng

 

Phó Trưởng khoa Địa Chất

Phụ trách NCKH & QHĐN

TS. Trần Thị Hoàng Hà

 

 

Các cán bộ văn phòng khoa Địa Chất

Giáo vụ khoa 1

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Tú Anh

Giáo vụ khoa 2

Thạc sĩ

Nguyễn Thùy Dung

Thủ Thư

Tôn Nữ Tố Mai