BM Địa Chất Cơ Sở

Bộ môn Địa Chất Cơ Sở là một trong ba Bộ môn đầu tiên của Khoa Địa Chất, ra đời từ năm 1976 sau khi Trường Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Nhiệm vụ của Bộ môn từ lúc hình thành đến nay là giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành của Địa Chất như: Địa Chất căn bản, Địa động lực, Cổ sinh Địa tầng, Đo vẽ bản đồ địa chất; Địa mạo học,… Ngoài ra Bộ môn còn phụ trách ứng dụng Viễn thám và GIS vào nghiên cứu và khảo sát Địa Chất, Địa mạo.

Bộ môn phụ trách giảng dạy (bậc đại học) chương trình đào tạo Cử nhân Địa Chất các môn học sau:

DCH002 Địa Chất Đại Cương

DCH003 Địa Mạo Đại Cương

DCH001 Địa Chất cấu tạo

DCH109 Cổ sinh vật học

DCH110 Viễn thám và giải đoán ảnh

DCH191 Thực tập địa chất ngoài trời I

DCH118 Đo vẽ bản đồ địa chất

DCH119 Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng

DCH192 Thực tập địa chất II

DCH507 Viễn thám và địa mạo ứng dụng

DCH508 Tai biến địa chất

DCH193 Địa chất nâng cao

DCH194 Tin học chuyên ngành

Hướng nghiên cứu chính của Bộ môn hiện nay: 

Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu và khảo sát Địa Chất, Địa mạo

Tai biến địa chất

Địa mạo học

Địa động lực

Cổ sinh học

Đo vẽ bản đồ địa chất

Nhân sự:

TT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN LIÊN HỆ
1

Ngô Thị Phương Uyên
GVC. ThS, Trưởng BM

ntpuyen@hcmus.edu.vn
2 Trần Thị Hoàng Hà
TS
tthha@hcmus.edu.vn
3 Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ
ThS
tnhvy@hcmus.edu.vn
4 Nguyễn Thị Tố Ngân
ThS
nttnganeduvn@yahoo.com
5 Lê Hữu Tuấn
ThS
lhtuan@hcmus.edu.vn
6 Nguyễn Vĩnh Tùng
ThS
nvtung@hcmus.edu.vn
7 Hà Thuý Hằng
ThS
hthang@hcmus.edu.vn
8 Nguyễn Thị Mỹ Trinh
ThS
ngtmtrinh@hcmus.edu.vn