BM Địa Chất Dầu Khí

1. Quá trình hình thành và phát triển

Bộ môn Địa chất Dầu khí trực thuộc khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM được thành lập vào năm 1994. Trải qua hơn 20 năm hoạt động bộ môn đã góp phần đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực địa chất dầu khí.

Bộ môn đảm nhận đào tạo bậc đại học chuyên ngành Địa Chất Dầu Khí cũng như tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành Địa Chất Học.

Bộ môn cung cấp nhân lực cho các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Viện Dầu khí và các Công ty Dầu khí trong nước cũng như nước ngoài đang đầu tư tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

2. Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ giảng huấn của bộ môn bao gồm các giảng viên chính, giảng viên, trợ giảng cùng với nhiều cộng tác viên bên ngoài từ những viện nghiên cứu, các trường đại học khác trong và ngoài nước. Tổng số thành viên của đội ngũ giảng huấn và nhân viên phục vụ hiện đang tham gia vào hoạt động giảng dạy gồm 9 người.

Trưởng bộ môn: TS. Bùi Thị Luận

Các thành viên:

ThS. Phạm Tuấn Long

CN. Dương Thị Mỹ Lệ

Cán bộ thỉnh giảng:

PGS.TS. Nguyễn Văn Lập

PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh

ThS. Phan Văn Kông

ThS. Đào Thanh Tùng

ThS. Kiều Nguyên Bình

3. Giảng dạy và đào tạo

- Đại hoc: đào tạo các môn chuyên ngành dầu khí liên quan đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ lượng dầu khí như: môi trường trầm tích dầu khí, địa hóa dầu khí, các phương pháp tìm kiếm và thăm dò dầu khí, địa chất khai thác dầu khí, phân tích bồn trầm tích, địa chất thủy văn các mỏ dầu, minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, giải đoán địa chất tài liệu địa chấn, địa chất dầu khí khu vực.

Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành như: thạch học, khoa học trái đất, cổ sinh phân loại và địa chất dầu khí đại cương.

- Cao học: tham gia giảng dạy các học phần tự chọn cho các lớp cao học thuộc chuyên ngành Địa chất học

- Nghiên cứu sinh

4. Hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ

- Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí.

- Nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ trong công tác khai thác dầu khí. 

5. 5. Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

Bộ môn luôn chú trọng đến các hoạt động hợp tác với các trường đại học có chuyên ngành liên quan, tổ chức dầu khí quốc tế và cơ quan sản xuất trong đào tạo đại học và sau đại học như: trường đại học Bách Khoa, trường đại học Dầu khí, tổ chức SPE, tổ chức SEAPEX, Viện Dầu Khí, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Liên doanh Dầu khí Việt Xô.

TT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN LIÊN HỆ
1

Bùi Thị Luận

GVC. TS, Trưởng BM

btluan@hcmus.edu.vn
2 Phạm Tuấn Long
GVC. ThS
ptlong@hcmus.edu.vn
3

Dương Thị Mỹ Lệ
TrG. CN

dtmle@hcmus.edu.vn
4

Đỗ Ngọc Thanh

Th.S

dngthanh@hcmus.edu.vn

Cán bộ thỉnh giảng:

TT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN LIÊN HỆ
1

Vũ Quang Bính
PGS. TSKH

 
2 Đào Thanh Tùng
ThS
 
3 Phan Văn Kông
ThS