Phạm Trung Hiếu

Phạm Trung Hiếu
GV. TS
Bộ Môn: Khoáng Thạch
Chuyên ngành: Thạch luận - Địa hóa đồng vị, sinh khoáng
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Pham Trung Hieu, Yi-Zeng Yang, Do Quoc Binh, Thi Bich Thuy Nguyen, Le Tien Dung and Fukun Chen. 2015. Late Permian to Early Triassic crustal evolution of the Kontum massif, central Vietnam: zircon U-Pb ages and geochemical and Nd-Hf isotopic composition of the Hai Van granitoid complex. International Geology Review, 57(15), 1877-1888.

2. Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Quoc Cuong. 2013. Zircon U-Pb ages and Hf isotopic and geochemical characteristics of alkali granitoids in northwestern Vietnam. Journal of Geodynamics 69: 106-121.
3. Pham Trung Hieu, Wang tao, Tong ying. 2012. Zircon U-Pb geochronology, Hf isotope, geochemistry and petrogenesis of the Cenozoic adakitic intrusive rocks in the Phan Si Pan region, northwestern Vietnam. Acta Petrologica Sinica, 25(11): 3017-3028.
4. Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Le Thanh Me, Nguyen Thi Bich Thuy, Wolfgang Siebel, Tingguang Lan. 2012. Zircon U-Pb ages and Hf isotopic compositions from the Sin Quyen Formation: the Precambrian crustal evolution of NW Vietnam. International Geology Review, 54(13): 1548-1561.
5. Pham Trung Hieu, Chen Fukun, Zhu Xiyan, Wang Fang. 2010. Zircon ages of paragneisses from the Sinh Quyen Fomation in northwestern Vietnam and their geological significances. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 35(2): 201-210.
6. Pham Trung Hieu, CHEN Fukun , ZHU Xiyan, Wang Wei, Nguyen Thi Bich Thuy , Bui Minh Tam, Nguyen Quang Luat. 2009. Zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of the Posen granite in northwestern Vietnam. Acta Petrologica Sinica, 25(12) 3141-3152.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM Khu dân cư Bình Lợi, P13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38357449 0938743811
Email: pthieu@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096